کارکرد تهویه در سیستم های فاضلاب

عملکرد تهویه در سیستم فاضلاب

يكي از نکات مهم در طراحي سيستم های فاضلاب ایجاد سیستم تهويه بوسیله لوله های هواكش است كه  مانع نوسان فشار و اختلال در جريان پساب هاي فاضلاب ميشود.

اگر يك سيستم تهویه فاضلاب بدون وجود هواكش باشد و يا هواكش غير اصولي استفاده شود ، علاوه بر وارد شدن هواي آلوده فاضلاب به درون ساختمان، عبور آب در سيستم با ایجاد صدا همراه می باشد كه اين صدا باعث ایجاد مكش خود به خودی در سيفون مي شود.

با توجه به اینكه ضایعات عبوري از سيستم فاضلاب بشکل نيمه جامد است و در هنگام عبور از داخل پيچ و خم هاي سيفون تمايل به رسوب در داخل سيفون ها دارد  چنانچه قطر لوله های فاضلاب به اندازه كافي مناسب نباشد و يا در صورتیکه پس از اتصال به آخرين انشعاب به پشت بام منتقل نشده باشد و در همان جا خاتمه يافته شده احتمال ایجاد حالت آب بند در سيفون ها افزايش يافته و ورود هواي آلوده به داخل ساختمان بوجود می آید.

تعیین شاخصهای ارزیابی صحت و دقت کیت های رایج سنجش کلر باقیمانده آزاد

رساندن آب آشامیدنی فاقد میکروب های بیماری زا به مردم، وظیفه اصلی کلیه شرکتهای آب و فاضلاب میباشد. از این رو به منظور حفاظت آب قبل از ورود به شبکه توزیع مقدار کمی ماده ضدعفونی- اغلب کلر به آب آشامیدنی اضافه می شود. این حفاظت شبکه  از رشد دوباره باکتری ها در شبکه هاي توزیع آب جلوگیری نموده و بهداشت آن را در محل مصرف تضمین می نماید.
لذا سنجش مقدار کلرباقیمانده آزاد در آب آشامیدنی و در قسمتهاي مختلف یک شبکه توزیع، داراي اهمیت است با توجه به اینکه میزان کلر باقی مانده آزاد در آب معیاري از کیفیت و بررسی عملکرد پروسه کلرزنی است لذا بدست آوردن مقدار آن در آب آشامیدنی به نوبه خود مهم است.

با توجه به اینکه شرکت های آب و فاضلاب برای کنترل و نظارت میکروبی آب از سنجش کلر به عنوان یک شـاخص اسـتفاده میکنند و در اغلب موارد داده های متفاوت در شرایط یکسان و غیر یکسان سبب اختلال در نظارت و کنترل می گردد لذا این مطالعه با توجه به تعدد سنجش هاي تعیین غلظت کلر چند نوع از کیت های رایج در بازار که اول اینکه دارای روش یکسان و دوم با توجه به اینکه کیتهای رایج به دو دسته چشمی و دیجیتالی تقسیم می شوند که در نوع چشمی، مقایس رنگ میتواند استوانه ای و یا دیسکی باشد همچنین سل نمونه متصل و یا مجزا از مقیاس رنگ باشد؛ مورد بررسی کیفیت قرار گرفت تا بتوان به روش سنجش مناسب و مقرون بصرفه دست یافت که از دقت کافی برخوردار باشد.
روش : دو کیت ایرانی و دستگاه پرتابل پالین تست بهمـراه قـرص DPD در پنج نـوع نحـوه سـنجش در  نه رنـجغلظت متداول مورد ارزیابی قرار گرفت. صحت داده ها و فاصله آنها نسبت به غلظت استاندارد، همچنین پراکندگی یا نظم داده ها ثبات رنگ در طول موج nm 515 بررسی شد.
یافته های این بررسی نشان میدهد که نزدیک ترین قرائت به غلظتهای استاندارد مربوط بـه دسـتگاه پالین تست و قـرص DPD است و درمرتبه دوم مربوط به حالتی است که از معرف FC1 ، سل و دیسک کیت MERCK استفاده شده است.
نتیجه گیري : با توجه به هزینه نحوه نگهداری براي سنجش های روزانه استفاده از معرف FC1 بهمراه سل و دیسک مرک پیشـنهاد می شود.

منبع : سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران 13 -11 آبانماه 1389کرمان، تالار فارابی

مرتضی برغمدي

 کبري فرهنگیان

مریم امیدوارمطلق