کارکرد تهویه در سیستم های فاضلاب

عملکرد تهویه در سیستم فاضلاب

يكي از نکات مهم در طراحي سيستم های فاضلاب ایجاد سیستم تهويه بوسیله لوله های هواكش است كه  مانع نوسان فشار و اختلال در جريان پساب هاي فاضلاب ميشود.

اگر يك سيستم تهویه فاضلاب بدون وجود هواكش باشد و يا هواكش غير اصولي استفاده شود ، علاوه بر وارد شدن هواي آلوده فاضلاب به درون ساختمان، عبور آب در سيستم با ایجاد صدا همراه می باشد كه اين صدا باعث ایجاد مكش خود به خودی در سيفون مي شود.

با توجه به اینكه ضایعات عبوري از سيستم فاضلاب بشکل نيمه جامد است و در هنگام عبور از داخل پيچ و خم هاي سيفون تمايل به رسوب در داخل سيفون ها دارد  چنانچه قطر لوله های فاضلاب به اندازه كافي مناسب نباشد و يا در صورتیکه پس از اتصال به آخرين انشعاب به پشت بام منتقل نشده باشد و در همان جا خاتمه يافته شده احتمال ایجاد حالت آب بند در سيفون ها افزايش يافته و ورود هواي آلوده به داخل ساختمان بوجود می آید.